Информациялык системалар жана технологиялар кафедрасы

Информациялык системалар жана технологиялар  кафедрасы ТалМУнун ректорунун №214 буйругунун негизинде 2005-жылы сентябрь айында «ИСТ жана ЭС» кафедрасынын негизинде уюшулган. Кафедра 552802.01 «информациялык системалар жана технологиялар» жана 551701.03 «электр (тармактары боюнча)» адистерди чыгаруучу кафедра болуп эсептелет.

Кафедранын материалдык-техникалык базасында 3 компьютердик зал жана 5 лабораториялык кабинеттер бар. Биринчи компьютердик залда акыркы муундагы  Pentium  – 4. 2 ядерлүү 18 даана компьютер орнотулган, экинчи залында  Pentium  – 4. 2 ядерлүү 11 компьютер орнотулган. 3-залда Pentium – 4төн 10 компьютер орнотулган. Локалдык тармакка (сетке) 29 компьютер кошулган: компьютердик зал – информациялык борбор, окуу бөлүмү – деканат. Биринчи компьютердик залда бүткүл дүйнөлүк INTERNETке чыгууга мүмкүнчүлүк бар. “ИСТ” адистиктери үчүн компьютерлер төмөндөгү программалык камсыздоолор менен жабдылган: программалык тилдер Turbo Pascal 7,0, Qbasic 5,0, С+Builder, графика АutoCad 2010, Corel Draw, Adobe Photoshop CS, Adobe Image CS, 3D дизайндары; котормолордун программалары: Pzompt Familu 7,0 Magic Goodu;  аспиранттар жана студенттер үчүн программалар: Math CAD, статистика SPSS 12.0 Mat LAB; веб сайт түзүү үчүн программалар: Front Page, “ОБД” адистиги үчүн ПДД: Жол белгилери: 1-класстагы айдоочу студенттердин компьютердик №2 залындагы тестирлөө билими үчүн программалар: тил программасы Turbo Pascal 7,0 QBasic 5,0, С++ Builder, Delphi 7; графикалар: AutoCAD 2007, AutoCAD 2005, MathCAD, Prompt Familu 7,0. жана “ИСТ” адистиги боюнча компьютердик класстын базасында электрондук китепкана түзүлгөн.

Ал эми “электр (тармактары боюнча)” адистиктер үчүн атайын лабораториялык аудиторялар бар. Жеке компьютерлердин архитектураларын, локалдык тармактардын түзүлүш схемаларын, жеке компьютердик курамдуу бөлүкчөлөрүнүн кыймылынын принциптеринин орнотулушун үйрөнүү үчүн стенддер иштелип чыккан. Компьютерлерди оңдоо боюнча мастерская  бар.

Кафедранын бекитилген штаттык курамында 11 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 4 доцент (3 илимдин кандидаттары), 5 ага окутуучу, 2 окутуучу бар. Кафедранын профессордук-окутуучуларынын сапаттык курамы 37,5%дан өйдөнү түзөт.

077 076

Акыркы 5 жыл аралыгында илим-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кафедранын окутуучулары тарабынан 2 патент алынган жана 150 макала, 3 китеп жана 50 усулдук көрсөтмө жарык көргөн.

“ИСТ жана энергофизика” кафедрасы жогорку квалификациалуу кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында ар кандай денгээлдеги өкмөттүк, областтык жана шаардык масштабдагы мекеме-уюмдар менен иш жүргүзөт. Айталы, администрациялар, айыл өкмөттөрү, областык, райондук, шаардык мекеме-уюмдар, өнөр-жай ишканалары, коомдук мекемелер, налог башкармалыгы, соцфонд башкармалыгы, АК “Талас-Сүт”, АК “Биримдик”, КБ “Кыргызстан”, “Кыргыз почтасынын” Таластагы филиалы, “Талас – финансы Бай-Төр” микрокредиттик компаниясы ж.б. менен келишимдин негизинде иш жүргүзүү, адистерди даярдоо, кызматка кабыл алуунун вакансиясын так, ачык  жүргүзүү ж.б. багытта иш алып барат. Ошондой эле кафедра КРнын ЦТМ өкмөттүк кызмат иши боюнча агенствосунун Таластагы бөлүмү менен тыгыз байланышта иштешет. Натыйжада алар жыл сайын КР өкмөттүк административдик ваканттык бош орундарына улуттук кадр резервдерин киргизип турушат.

Кафедранын Ж.Баласагын атындагы КУУнун, И. Арабаева атындагы КМУнун, КГУСТАнын, Ош технологиялык институттарынын кафедралары менен илимий, окуу-методикалык жактан байланыштары бекем.

Общая характеристика образовательной программы высшего профессионального образования (бакалавриат)

Общая
характеристика образовательной программы высшего профессионального образования
(бакалавриат)

1.1.Общая характеристика образовательной
программы высшего профессионального образования (бакалавриат)

Образовательная программа
по направлению 710200 – «Информационные системы и технологии», профиль
подготовки «Информационные системы и технологии в экономике» разработана в
соответствии с Государственным образовательным
стандартом  высшего профессионального
образования по направлению 710200 –«Информационные системы и технологии»,  утвержденного приказом Министра образования и
науки Кыргызской Республики о т  « 1 5
»   сентября 2015 г.   №1179/1 ориентирована на подготовку
бакалавров, объектами профессиональной деятельности выпускников которых являются
информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное
(программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий
и систем в областях:

машиностроение,
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент,
банковские системы, безопасность информационных систем, управление
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт,
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство,
текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и
биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и
производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография,
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология,
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного
общества, а также ориентировано на удовлетворение потребностей в
специалистах по данному профилю в Таласском регионе и Кыргызской Республики в
целом.

Потребителями образовательной
программы 710200 – Информационные системы и технологии являются руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты Таласского
государственного университета, государственные аттестационные и экзаменационные
комиссии, а также
все студенты, подавшие заявление на обучение по данной программе и успешно
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, выпускники школ Кыргызской Республики
или другие виды аттестации. Другими заинтересованными сторонами образовательной
программы являются потенциальные работодатели выпускников по данной
специальности: Поэтому, цели образовательной программы, планируемые результаты,
содержание программы сформулированы с учетом требований ГОС МОНКР и
запросов стейкхолдеров.

Цели
ООП ВПО по направлению подготовки 710200 –Информационные системы и технологии в
области обучения и воспитания личности.

В
области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 710200 –Информационные
системы и технологии является подготовка в области основ гуманитарных,
социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний,
получение высшего профессионально профилированного образования, позволяющего
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать
универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

В
области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению подготовки 710200
–Информационные системы и технологии является: формирование
социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности,
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности,
толерантности, повышение общей культуры и т.д.

Цель образовательной программы:

 
Цель
1:
Обеспечить фундаментальными
знаниями в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественных наук, позволяющие выпуск­нику успешно
осуществлять деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий.
 
Цель
2:
Подготовка
квалифицированного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями,
способствующими интегрироваться и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
в профессиональной деятельности.
 
Цель
3:
Формирование
социально-личностных качеств студентов: целеустремлённости, организованности,
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их
общей культуры.
 
Цель
4:
Формирования
навыков использования межотраслевой науки при реализа­ции партнерских
проектов в области технологии информационных процессов.
 

Все студенты, принятые по профилю «Информационные системы и технологии в
экономике» смогут добиться целей,   предусмотренных программой
и  смогут выполнять требования для присвоения соответствующей
квалификации.

Данный подход реализуется ОП в виде обучающих, воспитывающих и развивающих
целях.

Планируемые результаты обучения

  Профиль “Информационные системы и технологии
в экономике”:

Код
результата
Результат
обучения

(выпускник
должен быть готов)
Требования
ГОС, критерии и/или заинтересованные стороны
РО1 Владеет
базовыми знаниями в области гуманитарных, естественных и экономических наук
лежащих в основе профессиональной деятельности
Требования
ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам
EUR-ACE и FEANI
РО2  Способен осуществлять
деловое общение, аргументированно и ясно выражать свои мысли на
государственном и официальном языках, владеет одним из иностранных языков на
уровне социального общения
Требования
ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам
EUR-ACE и FEANI
РО3  Умеет
согласовывать своё мнение с мнением коллектива, критически мыслить,
самосовершенствоваться.
Требования
ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам
EUR-ACE и FEANI
РО4 Студент
знает и применяет информационные технологии, системы и сети для решения
профессиональных задач
Требования
ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам
EUR-ACE и FEANI
РО5 Способен
обрабатывать статический и динамический контент, разрабатывать программное
обеспечение, информационные ресурсы и моделирование процессов и систем отраслевой
направленности
Требования
ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам
EUR-ACE и FEANI
РО6 Разрабатывает и управляет проектами по
информатизации предприятий
Требования
ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам
EUR-ACE и FEANI
РО7  Владеет основами управления электронного
документооборота и обеспечения безопасности и целостности информационных
данных.
Требования
ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам
EUR-ACE и FEANI
РО8 Организует
размещение компьютерного оборудования и способен производить отладку и
настройку программных и технических средств.
Требования
ГОС, критерии агентств аккредитации, соответствующие международным стандартам
EUR-ACE и FEANI

[collapse]
Жанылыктар

Талас мамлекеттик университетинин технология-экономикалык факультетинде техникалык процесстердин технологиялары кафедрасында “Информациялык системалар жана технологиялар” адистиги боюнча окутуу программасын өркүндөтүү максатында өз-ара мамилелерди чыңдоо”-деген темада тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго аталган университеттин окуу жана илимий иштери боюнча проректору М.С. Тургунбаев, жумуш берүүчүлөр (стейкхолдер), бүтүрүүчүлөр жана кафедранын жамааты катышышты. Тегерек столдун темасы боюнча кеңири талкуу жүрүп, кызыктуу жана жеткиликтүү өттү.

[collapse]