Талас мамлекеттик университетинин миссиясы

Азыркы коомдун кесипкөй, компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерин даярдоо.

Негизги максаты: Окуу процессин, илимди жана окутуунун инновациялык ыкмаларын эффективдүү интеграциялоонун негизинде коомдун заманбап талаптарына жооп берген адистерди калыптандыруу

 Келечеги: Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө интеллектуалдык борборлордун бирине айлануу

Стратегиялык багыттары:

1. Компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо.

2.ТалМУну илим, билим жана өндүрүштү тыгыз интеграциялоого негизделген заманбап илимий-изилдөө окуу жайы катары калыптандыруу.

3. Тарбиялык жана коомдук иштерди өркүндөтүү.

4. Инфраструктураны өнүктүрүү жана заманбап маалымат технологияларын жайылтуу.

5. Билим берүү кызматтарынын чөйрөсүн кеңейтүү.

 

1-стратегия: Компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо

Милдеттери:

1. Билим берүү программаларын дүйнөгө таанылган агенттиктерден көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүнү ишке ашыруу.

2. Компетенттик жана инсанга багытталган ыкмага негизделген көп профилдүү билим берүүнү жайылтуу.

3. Окутуучулар менен студенттердин республикалык жана эл аралык академиялык мобилдүүлүгүн кеңейтүү.

4.Окутуунун инновациялык ыкмаларын, анын ичинде маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окутуу ыкмаларын киргизүү.

5. Окуу процессине мониторинг жүргүзүүнүн заманбап ыкмалары менен сапатты көзөмөлдөөнүн ички механизмдерин өркүндөтүү жана жайылтуу.

 

2-стратегия: ТалМУну илим, билим жана өндүрүштү тыгыз интеграциялоого негизделген заманбап илимий-изилдөө окуу жайы катары калыптандыруу.

Милдеттери:

1. Университет менен бизнес-структуралар ортосундагы мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү максатында жаңы окуу-илимий лабораториялары менен борборлорду түзүү жана иштеп жаткандарын жаңылоо (модернизациялоо).

2. Жогорку квалификациялуу илимий кадрларды (адистерди) даярдоо.

3.Илимий-изилдөө иштерин каржылоо максатында сырттан инвестицияларды тартуу.

 

3-стратегия: Тарбиялык жана коомдук иштерди өркүндөтүү.

Милдеттери:

1.Тарбиялык максаттарда социалдык-маанилүү жана инсанга багытталган мамилелерди өркүндөтүү.

2. Студенттик өзүн-өзү башкаруу уюмунун ишинин эффективдүүлүгү менен анын тиешелүү түзүмдөр жана программалар менен болгон социалдык өнөктөштүгүн күчөтүү.

 

4-стратегия: Инфрастуктураны өнүктүрүү жана заманбап маалымат технологияларын жайылтуу.

Милдеттери:

1. Университеттин инфраструктуралык обьекттерин модернизациялоо.

2. Университеттин материалдык-техникалык базасын кеңейтүү.

3.ЖОЖду башкарууну автоматташтырууну жана тармактык инфраструктураны өнүктүрүү.

 

5-статегия: Билим берүү кызматтарынын чөйрөсүн кеңейтүү.

Милдеттери:

1.Региондун экономиялык стратегиясын жана приоритеттерин анализдөөнүн негизинде адистерди даярдоо.

2.Студенттер менен адистердин жеке кызыкчылыктарын эмгек рыногунун талаптарына ылайык канааттандыруу.

 

Миссия Таласского государственного университета:

“Подготовка профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов современного общества”

Основная цель: Формирование кадрового потенциала, соответствующего современным требованиям общества на основе эффективной интеграции учебного процесса, науки и инновационных подходов в обучении.
Видение:
Становление одним из интеллектуальных центров социально-экономического развития Кыргызстана.

 

Стратегические направления:

 1. Подготовка компетентных и конкурентоспособных специалистов;
 2. Формирование ТалГУ как современного исследовательского ВУЗа, основанного на тесной интеграции науки, образования и производства;
 3. Совершенствование воспитательной и социальной работы;
 4. Развитие инфраструктуры и внедрение современных информационных технологий;
 5. Расширение спектра образовательных услуг.

 

Стратегия 1. Подготовка компетентных и конкурентоспособных специалистов.

Задачи:

 1. Реализация независимой аккредитации образовательных программ в признанных мировых агентствах;
 2. Внедрение многопрофильного образования, основанной на компетентностном и личностно-ориентированном подходе;
 3. Расширение внутриреспубликанской и международной академической мобильности студентов и преподавателей;
 4. Внедрение инновационных методов обучения, в том числе и с использованием информационных технологий;
 5. Внедрение и усовершенствование механизмов внутреннего контроля качества и современных методов мониторинга учебного процесса.

 

Стратегия 2. Формирование ТалГУ как современного исследовательского ВУЗа, основанного на тесной интеграции науки, образования и производства.

Задачи:

 1. Модернизация существующих и создание новых учебно-научных лабораторий и центров, с целью развития государственно-частного партнерства между университетом и бизнес-структурами;
 2. Подготовка высококвалифицированных научных кадров;
 3. Привлечение инвестиций для финансирования научно-исследовательских работ.

 

Стратегия 3. Совершенствование воспитательной и социальной работы.

Задачи:

 1. Усовершенствование личностно-ориентированных и социально-значимых подходов в воспитательных целях;
 2. Повышение эффективности работы студенческого самоуправления и их социального партнерства с соответствующими структурами и программами;

 

Стратегия 4. Развитие инфраструктуры и внедрение современных информационных технологий.

Задачи:

1.Модернизация объектов инфраструктуры университета;

 1. Расширение материально-технической базы университета;
 2. Развитие сетевой инфраструктуры и автоматизации управления ВУЗом.

 

Стратегия 5. Расширение спектра образовательных услуг.

Задачи:

1.Подготовка кадров на основе анализа приоритетов и экономической стратегии региона;

2.Удовлетворение индивидуальных нуждстудентов и специалистов по потребностямрынка труда.